18 prill 2017

Titulli i thirjes për propozime:

Mbështetja e organizatave të shoqërisë civile në kuadër të planit të veprimit të instrumentit për mbështetje të shoqërive civile

Instrumenti për shoqëri civile dhe media, programi për më shume-përfitues 2016-2017 në kuadër të Instrumentit për Ndihmë Para-Aderimit (IPA)

Referenca e publikimit: Europe Aid/155-322/DD/ACT/MK

Delegacioni i Bashkimit Evropian në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë organizon tre (3) seanca informative lidhur me Thirrjen e poshtëshënuar për propozime në muajit prill 2017. Në tabelën e dhënë në vazhdim mund të gjeni vendet dhe datat e sakta të seancave informative të shpallura në internet faqen e EuropeAid dhe atë të Delegacionit Evropian në Shkup.


Data

Qyteti

Vendi

Ora

20/04/2017

Shkup

Qendra Informative e BE-së

Shn. Kirili dhe Metodi, Nr.52b

14:00-16:00

21/04/2017

Strugë

Komuna e Strugës, Salla për konferenca e Këshillit të Komunës

Rr. "Partizanski Odredi" p.n.

10:30-12:30

26/04/2017

Shtip

Hotel "Oaza"

Rr. “Tosho Arsov” Nr 32.

10:30-12:30


Ftohen të gjithë palët e interesuara të marrin pjesë në evenimentet informative