Historiku: Adaptimi dhe modernizimi i infrastrukturës ekzistuese të Qendrës së përzgjedhur për punë sociale QPS ( EuropeAid136568/ID/WKS/MK)

Renovimi i Qendrës për përkujdesje ditore në Kumanovë është pjesë e IPA Programit për zhvillim të resurseve njerëzore (IPA IV)– OPHRD 2007-2013 i cili mbështet punët ndërtimore për adaptim dhe modernizim (punime ndërtimore, instalime elektrike, instalime termo-teknike) të 28 Qendrave për punë sociale dhe Qendrave për përkujdesje ditore në 18 komuna (Kavadar, Delçevë, Kriva Pallankë, Radovish, Koçan, Negotino, Kërçovë, Dibër, Valandovë, Makedonski Brod, Veles, Berovë, Tetovë, Gostivar, Kratovë, Strugë, Kumanovë dhe Vinicë). Qëllimi i këtij operacioni është të përmirësohen kushtet dhe kualiteti i shërbimeve që japin Qendrat për punë sociale dhe Qendrat për përkujdesje ditore. Buxheti i përgjithshëm për gjithë 28 ndërtesat është rreth 1 million EUR. Renovimi filloi në nëntor të vitit 2015 dhe punimet janë ende në vazhdim. Aktualisht 85% e punëve janë përfunduar, ndërsa pjesa tjetër duhet të përfundojë deri me 20 tetor të vitit 2016.

Qendra për punë sociale QPS – Tetovë

Qendra për punë sociale  QPS në Tetovë është njësi e disperzuar e Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale që ofron shërbime administrative dhe shërbime tjera sociale në nivel lokal. 30 qendra të tillë ekzistojnë në gjithe shtetin. Renovimi i QPS përfshin punët civile dhe elektrike me vlerë të përgjithsme rreth 24,000 EUR.

PARA


PAS

Adresa:Todor Velkov, Kumanovë 1300, Maqedoni


Zyra e QPS në Tetovë


PUNË NDËRTIMORE -ZEJTARE

ARTIKUJ PRIORITAR

SASIA

ÇMIMI(EURO)

1

Furnizimi, transporti dhe montimi i platformës në shkallët e brendshme për personat me nevoja të veçanta

Shuma e përgjithsme

16.200,00

2

Riparimi i kulmit dhe vendosja e izolimit termik

Shuma e përgjithsme

14.000,00

3

Demontimi i tërë fasadës së vjetër prej druri dhe vendosje e elementeve të reja prej PVC

Shuma e përgjithsme

20.000,00

4

Rindërtimi i plotë i tualeteve

Shuma e përgjithsme

9.000,00

5

Riparimi dhe ngjyrosja e fasadës

Shuma e përgjithsme

10.000,00

PËRMBLEDHJE E Punëve ndërtimore zejtare:

69.200,00


-

INSTALIMI ELEKTRIK-Tension të lartë

ARTIKUJ PRIORITARË

SASIA

ÇMIMI(EURO)

1

Furnizimi dhe montimi i kabineteve të reja për instalim elektrik

Shuma e përgjishme

3.000,00

2

Demontimi i pajisjeve ekzistuese

Shuma e përgjishme

1.000,00

PËRMBLEDHJE INSTALIMI ELEKTRIK:

4.000,00

 

 

INSTALIMI ELEKTRIK –tensioni ulët

 

ARTIKUJ PRIORITARË

SASIA

ÇMIMI(EURO)

1

Furnizimi dhe montimi i instalimit të ri kopjuterik

Shuma e përgjithshme

4.000,00

2

Demontimi i pajisjeve ekzistuese

Shuma e përgjithshme

1.500,00

3

Furnizimi dhe montimi i kyçsve të ri dhe RACKA pajisjes

Shuma e përgjithshme

3.000,00

4

Furnizimi dhe montimi i sistemit për zbulim dhe alarmit për zjarr

Shuma e përgjithshme

4.000,00

PËRMBLEDHJE INSTALIMI ELEKTRIK:

12.500,00

 

 

PËRMBLEDHJE-TETOVË

   

SASIA

ÇMIMI(EURO)

1

PUNË NDËRTIMORE ZEJTARE

Shuma e përgjithshme

69.200,00

2

INSTALIMI ELEKTRIK

Shuma e përgjithshme

16.500,00

 

GJITHËSEJT- E KALKULUAR

Shuma e përgjithshme

85.700,00