Vizitë në Qendrën për punë sociale në Tetovë – mars 2017

Adaptimi dhe modernizimi i infrastrukturës ekzistuese të Qendrës së përzgjedhur për punë sociale QPS ...

Projekte Urbane për ujërat e zeza në komunën e Strumicës

Partnerë kryesorë të projekteve të BE-së janë Ministria e Mjedisit dhe planifikimit hapësinor, komuna e Strumicës ...

Titulli i projektit: “Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në Komunën e Berovës”

Partnerë kryesorë të projekteve të financuara nga ana e BE-s ...

Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në Prilep ( Faza II)

Si rezultat i prioretizimit të bërë në kuadër të studimit për Prilepin, të financuar nga ana e BE-së, gjatësia e përgjithshme e rrjetit të kanalizimit...

Bogovinje projektit

Qëllimi kryesor i projektit është të mundësohet trafik më i shpejtë dhe...

Projekte urbane për ujrat e zeza në Komunën e Kërçovës

Homologë kryesorë të projekteve të BE-së janë Ministrinë e Mjedisit jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Komunën e Kërçovës ...

Projektet për ujërat e zeza urbane në Radovish

Partnerët kryesorë të projekteve të financuara nga ana e BE-së janë Ministria e Mjedisit jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Komuna e Radovishit së ...

Projekt i madhor: Përmirësimi i mënyrës së grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të zeza në Prilep

Partnerë kryesorë të projekteve të financuara nga ana e BE-s janë Sektori...